Devamsızlık Yapan İşçi Hakkında Tutanak Tutulması

İşyerine gelmeyen işçi hakkında her devamsızlığı için ayrı tutanak tutulmalıdır. Devamsızlıkların tamamının tek bir tutanağa, aynı günde kaydedilmesi doğru değildir.

Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
Esas: 2012/13634
Karar: 2014/19150 K.

İçtihat Metni

Mahkemesi: Gebze 1. İş Mahkemesi
Karar Tarihi: 17.11.2011
Numarası : 2009/541-2011/658

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Yargıtay Kararı 

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının devamsızlık yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe: 
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, iş akdinin davalı işverence haklı nedenle feshedilip feshedilmediği noktasında toplanmaktadır. 
Somut olayda, davacının davalı işverence, işyerine 07, 08, 09 Mayıs 2005 tarihlerinde 3 gün üst üste gelmediği savunulmuş ve buna ilişkin tutanak sunulmuşsa da tutanaklar her gün için ayrı ayrı tutulmuş değildir. Davacının 07, 08, 09 Mayıs 2005 tarihlerinde işe gelmediği tek bir tutanakla tespit edilmiştir. Dolayısıyla tutanakların usulüne uygun tutulmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında; mahkemece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğüne davacı tarafından yapılan şikayete ilişkin soruşturma evraklarının tamamı getirtilerek ve devamsızlık tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı da gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.

F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir