Sorumluluk Kavramı

Genel Olarak Sorumluluk Kavramı

Özel hukukun önemli bir alanını oluşturan Sorumluluk Hukuku 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ve diğer özel kanunlarda düzenlenmiştir. Günümüzde sorumluluk hukuku, kişilere sorumluluk yüklemekten çok zararı tazmin etmeye ağırlık vermektedir. Sorumluluk, özel hukuk yaptırımı olarak zararın tazminine ilişkin edim sorumluluğunu ifade etmektedir.[1]

Geniş anlamda sorumluluk haksız fiil ve sözleşmesel sorumluluğu, dar anlamıyla sözleşme dışı sorumluluğu bir başka ifadeyle haksız fiil sorumluluğunu, en dar anlamıyla ise özel kanunlarda düzenlenen sebep ve tehlike sorumluluğunu ifade etmektedir.[2]


[1] Gökhan Antalya, “Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler,” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C.14, S.4, Y.2008, s. 63.

[2] Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11.bs., İstanbul, Beta, 2009, s.444.

Haksız Fiil Sorumluluğu

Haksız fiilden doğan borç ilişkileri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 49. maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Bu maddede, kusurlu ve hukuka aykırı fiilleriyle başkasına zarar veren kişilerin sebep oldukları zararı karşılamak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 50. maddesinde zarar gören kişinin uğradığı zararı ve zarar verenin kusurunu ispatlamak zorunda olduğuna hükmetmiştir. Zararın miktarının tam olarak tespit edilemediği durumlarda hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde bulunduracak ve zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirleyecektir.

Türk Hukukunda gerek haksız fiilde gerekse sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlulukta kusur sorumluluğu ilkesi benimsenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir