“Komşumun Papağanı Psikolojimi Bozdu. Manevi Tazminat İstiyorum.”

Komşusunun papağanlarının çıkardığı sesten rahatsız olan kadın, Kat Malikleri Kanunu’na ve Apartman Yönetim Planına dayanarak dava açtı ve kazandı. Karar gereğince papağanlar binadan uzaklaştırıldı. Ancak davacı kadın bu kararla yetinmedi:

Papağanlar çıkardıkları seslerle sesleri psikolojimi bozdu. Manevi tazminat talep ediyorum” diyerek bir kez daha dava açtı.

Asliye Mahkemesi kadının bu talebi kısmen kabul etti.
Ancak Yargıtay; Papağanların çıkardığı sesin davacıların kişilik haklarına yönelik doğrudan bir saldırı özelliği bulunmadığı gibi davacıların psikolojilerinin bozulduğunu ispatlar nitelikte bir delil (doktor raporu vs.) de dosyada bulunmadığı gözetilmeden manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.” dedi; Asliye Mahkemesinin kararını bozdu.

İşte Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin o kararı:

Yargıtay
18. Hukuk Dairesi
Esas     : 2014/21003
Karar   : 2015/12867
Tarih    : 16.09.2015

İçtihat Metni
Mahkemesi      : Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, manevi tazminat istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalıların beslemiş oldukları papağanların çıkardığı sesler sebebiyle davalılara karşı papağanların uzaklaştırılması davası açtıklarını, açtıkları bu davanın kabul edilip Yargıtay onamasından geçtikten sonra icraya konularak ancak kuşları uzaklaştırabildiklerini, bu süre zarfında psikolojilerinin bozulduğunu, antidepresan ilaçlar kullandıklarını ileri sürerek manevi tazminat talep etmişler, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 58. maddesi (BK.49) uyarınca manevi tazminata hükmedilebilmesi için, davalıların kusurlu davranışı sonucu davacının kişilik haklarının saldırıya uğraması gerekir. Somut olayda davalıların beslemiş oldukları papağanların mahkemece verilen uzaklaştırma kararının icrası sonucu binadan uzaklaştırıldığı anlaşılmaktadır. Papağanların çıkardığı sesin davacıların kişilik haklarına yönelik doğrudan bir saldırı özelliği bulunmadığı gibi davacıların psikolojilerinin bozulduğunu ispatlar nitelikte bir delil (doktor raporu vs.) de dosyada bulunmadığı gözetilmeden manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir