Kişisel Verilerin Korunması – Kavramsal inceleme

Kişisel verilerin korunması, kişinin şeref ve haysiyeti gibi manevî varlığına ilişkin haklarının korunması ile doğrudan ilgilidir.[1] Kişisel verilerin korunması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bilinciyle her geçen gün daha da önem kazanmış ve temel insan haklarından biri haline dönüşmüştür. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, bilgiye erişimin kolaylaşması ve bilhassa internet ve telefon gibi teknolojilerin günlük hayatımızda artan rolleriyle birlikte, kişisel verilerin korunmasında ulusal ve uluslararası birtakım standartların benimsenmesi zorunlu hale gelmiştir. Nitekim birçok ülkede kişisel verilerin korunmasına ilişkin detaylı yasal düzenlemelerin benimsendiği ve bu alandaki yasal mevzuata uygunluğu denetleyici çeşitli yapıların oluşturulduğu görülmektedir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uluslararası çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamış, 1980’li yıllarda yasal çerçeveye kavuşturulmuştur.

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ise başta Anayasa olmak üzere, Türk Ceza Kanunu, Türk Medenî Kanun ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarla koruma altına alınmıştır. Son olarak Avrupa Birliği uyum sürecinin bir parçası olarak 24.3.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiştir.

İnternetin ve bilişim suçlarının uluslararası karakteri nedeniyle bu suçla mücadele edilebilmesi sadece ulusal değil uluslararası alanda işbirliğini gerektirmektedir. Bilişim suçlarıyla mücadele ve kişilik haklarının korunmasına yönelik ulusal düzenlemeler haricinde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G8 Ülkeleri ve OECD. gibi kuruluşların yaptığı düzenlemeleri incelemek gereklidir. [2]


[1] OĞUZ, Habip, “Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları Ve Ülkemizdeki Durum,” Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S:3, 2013, s.1-38.

[2] DÜLGER, Murat Volkan, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, 4. Baskı. Ankara, 2014, s.185.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir