Sosyal Medyadaki Kişilik Hakkı İhlallerinin TCK Hükümleri İle Korunması

Türk ceza hukukunda bilişim suçları “doğrudan bilişim suçları (gerçek bilişim suçları)” ve “dolayısıyla bilişim suçları (bilişim bağlantılı suçlar)” olarak iki başlık altında incelenmektedir.[1]

Doğrudan bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” ana başlığı altında 243-246. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK m.243’te “Bilişim Sistemine Girme,” TCK m.244’te “Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme” TCK m.245’te “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” suçları düzenlenmiştir.

Dolaylı bilişim suçları ya da bilişim bağlantılı suçlar ise TCK’daki diğer suçların bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Nitekim TCK’daki birçok suçun bilişim sistemleri aracılığıyla da işlenmesi mümkündür. Örneğin sosyal medyada cinsel içerikli yazı ve görsel veriler paylaşarak bir kişiyi rahatsız etmek eylemi TCK m.105’te yer alan taciz suçunu, elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi olarak değerlendirilebilir. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden işlenen suçların çoğunluğu tehdit ve hakaret suçları olup TCK m.106’daki tehdit suçunun sosyal medya araçları kullanılarak işlenmesidir.[2]

Bilişim sisteminin kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, bazı suçların bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi halinde ceza ağırlaştırılmıştır. Hırsızlık (TCK m.142/2-e) ve Dolandırıcılık (TCK m.158/1-f) suçları bu kapsamdadır. Dolaylı bilişim suçları kategorisi altındaki suçlar ise aslında TCK’da yer alan diğer suçların bilişim suçları aracılığıyla işlenmesini ifade etmektedir. Cinsel taciz (m.105) eğitim ve öğretimin engellenmesi (m.112), kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi (m.113), haberleşmenin engellenmesi (m.124), hakaret ve sövme (m.125), haberleşmenin gizliliğini ihlal (m.132), suç işlemeye tahrik (m.214), müstehcenlik (m.226), kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması (m.228) suçlarının bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi mümkündür.[3]


[1] TURAN, Metin, KÜLCÜ, Özgür, “Türkiye’de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi,” Türk Kütüphaneciliği Dergisi, C:28, S:1, 2014, s.19.

[2] ULUÇ, SÜSLÜ, 2016, s.343.

[3] MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Bilişim Alanındaki Suçlar ve Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi,” İÜHFM, C:71, S.1, 2013, s.856.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir