İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar

İsviçre Borçlar Kanunu m. 208 ve Türk Borçlar Kanunu m. 229 alıcının ayıp sebebiylesözleşmeden dönmesi durumunda satıcının tazminat yükümlülüğünü düzenlerken“doğrudan zarar” ve “dolaylı zarar” ayrımına yer vermiştir. İsviçre-Türk BorçlarHukuku’nda kullanılan hukuki terminolojiye yabancı olan bu iki kavram birçok tartışmayasebep olmuştur. Zira bu ayrımın sınırlarının nasıl tespit edileceği hususu net değildir.Öğretideki temel iki eğilim bu ayrımı müspet ve menfi zarar ayrımı çerçevesindekonumlandırmak ya da nedensellik bağının yoğunluğuna göre bir ayrım yapmak şeklindegelişmiştir. Bu çalışmada ilk olarak İsviçre-Türk öğreti ve uygulamasındasavunulmuş olan görüşlere değinilecektir. Daha sonra “doğrudan zarar” ve“dolaylı zarar” ayrımının ne şekilde yapılacağı sorusuna bir cevap aranacaktır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk AnabilimDalı Öğretim Üyesi Arş. Gör. Doğan KARA tarafından kaleme alınan “İsviçre-TürkHukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı ZararAyrımı” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir