Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ tarafından kaleme alınan “Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2017/2 sayısında yayımlanmıştır.

Hak arama özgürlüğünün etkinliğini sağlayan dilekçe hakkı Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenmiş bir haktır. Bilgi Edinme Hakkı ile de irtibatlı olan dilekçe hakkının kullanılmasını korumak amacıyla Türk Ceza Kanununda ayrıca düzenleme yapılmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi” başlığını taşıyan 121. maddesine göre; “Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.”

 “Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu” adlı bu makalede TCK m. 121’de düzenlenen suçun unsurları incelenmiştir.

Makalenin Sistematiği:

Özet

Abstract

I. Genel Olarak

A. YTCK ile ETCK Karşılaştırması

B. Korunan Hukuki Yarar

II. Suçun Unsurları

A. Maddi Unsur

1. Fail

2. Mağdur

3. Suçun Konusu

4. Hareket ve Netice

5. Teşebbüs

B. Manevi Unsur

C. Hukuka Aykırılık

D. Suçu Etkileyen Haller

1. Hafifletici Nedenler

2. Ağırlaştırıcı Nedenler

III. Suçların Birleşmesi ve İştirak

A. Suçların Birleşmesi

B. İştirak

IV. Yaptırım ve Yargılama

A. Yaptırım

B. Yargılama

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir