Hukuk Bibliyografyası

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle YKS sonuçlarına göre yerleşilebilen 202 üniversiteden 81‘inde hukuk fakültesi bulunmaktadır. Bunlardan 36’sı devlet üniversitesi, 35‘i vakıf üniversitesi, 10‘u KKTC’de bulunan özel üniversitelerdir.

Türkiye, hukuk fakültelerinin sayısı açısından oldukça zengin olmasına rağmen, fakültelerde verilen eğitimin niteliği, öğretim üyelerinin sayısı, akademik yayınların nitelik ve niceliği oldukça sorunludur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın yaptığı açıklamaya göre; hiçbir profesörden ders almadan hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler bulunmaktadır.

Hukuk fakültelerinin sayısı ile ulusal / uluslararası akademik hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı karşılaştırıldığında durumun vahameti açık şekilde görülmektedir.

Çoğu Hukuk Fakültesi kendi bünyesinde dergi çıkartabilecek üretkenliğe sahip değildir. Esasında akademik eser ortaya koymak konusundaki bu sorun sadece hukuk fakültelerinde değil, Barolarda da görülmektedir. Sadece birkaç büyük baro akademik dergi yayınlamaktadır. Günümüzde e-dergi yayıncılığı çok kolay olmasına rağmen maalesef kurumlar bu konuyu yeterince önem vermemektedir.

Uzun yıllardır hukuk alanında eserler veren kurumlar bile yayınlarını aksatabilmektedir. Örneğin yayın periyodu gereği Eylül ayının başında okuyucu ile buluşması gereken derginin, sekiz ay sonra Nisan ayında yayımlanması normal karşılanmaktadır. Güncel Hukuk dergisi gibi çok sayıda yayın maalesef sonlandırılmıştır.

Diğer yandan Yağmacı Dergi (Predatory) olarak adlandırılan türden yayınlar önemli bir sorun olma yolundadır.

Tüm olumsuzluk ve zorluklara rağmenvarlığını sürdüren yayınların tanıtılması ve ilgililere duyurulması oldukça önemlidir. Bu kapsamda, www.ozelhukukfakultesi.com olarak takip ettiğimiz akademik dergilerde yayımlanan makalelerin listesi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya çalışılacaktır.


Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Türkiye Barolar Dergisi
Yıl: 32, Sayı: 143, Temmuz-Ağustos 2019

Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Makul Sürede Yargılanma Hakkı – Sürenin Aşılması ve Sonuçları
Sıla TATLIDİL

Anayasa Yargısında Alan Sorunu: Anayasa Yargısının Belirlenmiş Alanı
Semih Batur KAYA

Birleşmiş Milletler’in Özel Yöntemleri Çerçevesinde Özel Raportörlük Kurumu
Fatmagül KALE ÖZÇELİK

Yargıtay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Son Kararlara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu ve Kapsamı
Haluk TOROSLU

Kolluk Faaliyetlerinin Denetimi Hakkında Genel Bir Değerlendirme
Hakan AYYILDIZ

Kamu Görevlilerine Disiplin Cezalarının Uygulanmasında Ölçülülük İlkesi
Mehmet HATİPOĞLU

Konkordato Prosedürü Çerçevesinde Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi (İİK m. 296, II)
Cenk AKİL

7099 Sayılı Kanun İle Yapılan Limited Şirkette Nakdi Sermaye Payının Ödenmesine İlişkin Değişikliğin Ortakların Oy ve Kâr Payı Hakları Üzerindeki Etkileri
Hakan BİLGEÇ

Ticaret Sicilinde Görünüşe Güvenin Başlangıç Anına İlişkin Bir Değerlendirme
Süleyman KIRAN

4708 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapı Denetim Kuruluşunun İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu
Barış DUMAN

Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetlerinden Dolayı Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu: Bir Hukuk Jimnastiği
Merve ERDEM

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfzinin Mütekabiliyet Şartına Bağlanması İle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Bazı Haklar Arasındaki İlişki
İlyas ARSLAN

CEDAW’ın “Yaşlı Kadınların Kendilerinin ve İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin 27 Sayılı Genel Tavsiyesi”nde Kırılganlık Kavramı
Muhammet KOÇAKGÖL

Federal Almanya Örneğinde AB Adalet Divanı Kararlarının Kesin Hüküm Karakterine Sahip Ulusal Mahkeme Kararlarına Etkisi
A. Füsun ARSAVA

Terazi Hukuk Dergisi

Terazi Hukuk Dergisi
Sayı: 154, Haziran 2019

Kat Maliklerinin Genel Giderlere Katılma Yükümlülüğü
Semih AKKÖK

Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Hazırlanmasında Rol Oynayan Etkenler ve Sözleşme’nin Temel Özellikleri
Songül ATAK

Türk Ceza Hukuku’nda Görünüşte İçtima
Büşra Sevde ÇUBUKÇU

6750 Sayılı Kanun Kapsamında Ticari İşletme Rehni
Barış KAYA

Adi Ortaklığın Sona Ermesi ve Tasfiye
Emine ÖZDAMAR

Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği
Cengiz APAYDIN

Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetim İlkelerine Etkisi
Salih ÇALAL

Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi
Tayfun ERCAN

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve İlgili Tebliğler Kapsamında Gerçekleştirilen Değişikliklerin Kira Hukuku Alanındaki Etkileri
Umut GÜN

Soru ve Yanıtlarıyla Hatır Taşımasında Sorumluluk
Erhan GÜNAY

İcra İnkâr Tazminatı ile Kötü Niyet Tazminatı Ne Zaman Talep Edilmelidir?
Mehmet Akif TUTUMLU

Vergide İhbar ve İhbar İkramiyesi
Rüknettin KUMKALE

Terörle Mücadele Kanunu 46 Kez Değiştirildi
Remzi ÖZMEN

Fasikül Hukuk Dergisi

Fasikül Hukuk Dergisi
Sayı: 114, Mayıs 2019

“Hate Speech in der Judikatur des EGMR”
Stephanie SCHIEDERMAIR

Evaluation of the Police Chief’s Power for Detention in Terms of Personal Freedom and Security
Coşkun KOÇ

Hakemli Karar İncelemesi
Tarman/Türkiye Kararı Üzerine İnceleme (Basın Özgürlüğü ile Kişilik Haklarının Korunmasında Orantılılık)

Raif BIKMAZ

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 4, Sayı:1, Nisan 2019

Türk Ceza Hukukunda Kazanç Müsaderesi
Hüseyin ACAR

Patent Lisans Sözleşmelerinde Taraf Değişikliği
Emel BADUR, Gülmelahat DOĞAN

Yeni İşverenin Sorumluluğunun Şartları
İştar CENGİZ

İki Hukuk Devleti, İki Devlet Teorisi – Mübadele Mantığı, Sermaye Mantığı
İlker KILIÇ

İdarenin Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinden Doğan Sorumluluğu
Murat KURU

Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi
Ayşe İrem PEHLİVANLI

Yoksulluk Nafakası
Burak TUNCAY

Anayasaların Sınıflandırılması
Mehmet TURHAN

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Sayı: 175-176, Mart-Nisan 2019

Hakemli Makaleler:

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi
Mustafa ERKAN

Bilerek Evli Kişiyle Birlikte Olan Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceği Hakkındaki Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına İlişkin Değerlendirme
Aslı AÇIKGÖZ

Göçmen Kaçakçılığı Suçu
Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU

TTK m.7/2 Bağlamında Ticari Borca Kefalet Sözleşmesinin Özellikleri-Kefilin Sorumluluğu ve Takibi
Sevgi BOZKURT YAŞAR

Askerî Ceza Kanununda Firar ve İzin Tecavüzü Suçları (AsCK m.66)
Gökhan Yaşar DURAN

Heller Kararı Üzerine Düşünceler: Silahlanma (Anayasal) Bir Hak mıdır?
Ümit GÜVEYİ

Türk-İsviçre ve Alman Hukukunda Eser ve Eser Teslim Sözleşmeleri: Tarihsel Gelişim, Kavram, Unsurlar ve Benzer Sözleşme Tiplerinden Ayırt Edilmesi
Sinan OKUR

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4. Maddesinin Değerlendirilmesi
Cenk ŞAHİN

Mirası Ret Hakkının Düşmesine Sebep Olan Haller
Müge ÜREM

Kredi Alanın Ekonomik Durumuna İlişkin Yanlış Bilgi Vermesi Nakdi Kredi Sözleşmesinin Banka Tarafından Feshi İçin Haklı Sebep Teşkil Eder mi?
Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU

Hannah Arendt’e Göre Anayasal Kuruluş
O. Vahdet İŞSEVENLER

“Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi” ve Bu Kapsamda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları İçin Öngörülen Cezaların Değerlendirilmesi
Gizem DURSUN

Öncelenmiş Borca Aykırılık Kavramı ve Alacağı Tehlikeye Düşen Alacaklının Diğer Hukuki İmkânları ile Karşılaştırılması
Yasemin KABAKLIOĞLU ARSLANYÜREK

Türk İdari Teşkilatında Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanı ve Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme
Onur KAPLAN, Eyüp Kaan DEMİRKIRAN

Civil Law (Mainly Turkish and Swiss Law) Approaches to the Prohibition of Pactum Commissorium and a Brief Overview to Implementation of the Pactum Commissorium under Common Law

Yaman GÜRSEL

Hakemsiz Çeviri:

2018 Tarihli Polonya Deniz Ticareti Kanunu Taslağı’ndaki Navlun Sözleşmesi Hükümlerinin Çevirisi
Güneş Karol IŞIKLAR

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 14, Sayı: 1, Nisan 2019

Tüketilebilen Eşya Üzerinde Kurulan İntifa Hakkı
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe CANARSLAN

Roma, Türk-İsviçre ve Avrupa Sözleşme Hukukunda Koşul (Şart) Kavramı ve Hukuki Sonuçları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Sinan OKUR

AİHM Kararlarında İfade ve Medya Özgürlüğünün Sınırlandırılması Kriterleri
Doç. Dr. Cengiz GÜL

Uyuşmazlık Konusu Olan ve Henüz Sınırlandırılmamış Deniz Alanlarına İlişkin Devlet Yükümlülükleri
Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU

Danıştay Kararları Işığında İdare Hukukunda Sebep İkamesi Kavramı
Dr. Öğr. Üyesi Aynur HASOĞLU

Ceza Muhakemesinde Tanık Beyanının Delil Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Metin KÖSE


Leges Hukuk Dergisi

Leges Hukuk Dergisi
Cilt: 10, Sayı: 111, Yıl: 2019

Borçlusunun, üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacakları’nı / ‘ipotek hakkı’nı haczeden alacaklı, hangi durumlarda icra müdürlüğünden İİK. m.120/II uyarınca “üzerine haciz koyduğu ‘hak ve alacağın’ / ‘ipotek hakkı’nın tahsil yetkisinin kendisine verilmesini” istemek zorundadır?
Talih Uyar

Çevre görevlisinde branş politikası: Hukuki ve teknik değerlendirme
Orhan Tiryakioğlu

Kamu sermayeli anonim şirkette borçlanma ve şirket sırrını ifşa yasakları
Soner Altaş

İşyeri devrinde devreden ve devralan işverenin SGK borçlarından sorumluluğu
Erdoğan Kaya

Yargı İçtihatları

Terazi Hukuk Dergisi

Terazi Hukuk Dergisi
Sayı: 153, Mayıs 2019

Kambiyo Senetlerine Dayalı Sebepsiz Zenginleşme Davaları
Nazım AKSOY

Sosyal Devlet Kapsamında Çalışma Özgürlüğü ve Çalışma Hakkının Değerlendirilmesi
Hamide BAĞÇECİ (TACİR)

Yapı Kayıt Belgesinin Yalan ya da Yanlış Beyanlarla Düzenlenmesinden Doğan Hukuki Sorumluluk
Hakkı Mert DOĞU

İş Hukukumuzda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğüne İlişkin Temel Esaslar
Barış DUMAN

Turizmi Teşvik Amacıyla Kamu Taşınmazları Üzerinde Tesis Edilen Üst Hakkından Doğan Hasılat Payı Hesabında, Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümlerine Rağmen Yönetmelikle Değişiklik Yapılabilir mi?
Ahmet Kürşat ERSÖZ, Agah Kürşat KARAUZ

Düzenleme Ortaklık Payı – Kamu Ortaklık Payı İlişkisi
Aynur HASOĞLU

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Işığında Vakıf Üniversiteleri Tarafından Sunulan Yaz Okulu Öğrenim Hizmeti (Bir Nitelendirme Sorunu)
Onur KAPLAN

Ceza Hukuku Kapsamında İmar Barışı
Süleyman Emre ÖZDEMİR

Down Sendromunun Gebelik Sürecinde Tespit Edilememesine İlişkin Gebelik Takibini Yapan Doktorun Hukuki Sorumluluğunda İspat Sorunu
Orhan EROĞLU

Katılım Alacağının Kapsamındaki Edinilmiş Mallar
Şeref ERTAŞ

Kısmi Dava ile Belirsiz Alacak Davasının Tüketici Mahkemesiyle Tüketici Hakem Heyeti Arasındaki Görev İlişkisine Etkisi
Mehmet Akif TUTUMLU

Adî Ortaklıkta Fatura
Rüknettin KUMKALE

“Yürürlük” Maddesi Ne Zaman Yürürlüğe Girer?
Remzi ÖZMEN

Yüksek Yargı Kararları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 23, Sayı: 2, Nisan 2019

Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Nefret Söyleminden Doğan Hukukî Sorumluluk
Sibel SERPİL AYDOS / Oğuz Sadık AYDOS

Avrupa Birliği Adalet Divanının C-463/09 Sayılı Kararı İle Alt İşveren İlişkisi- İşyerinin Bir Bölümünün Devri Tartışması
Mehtap Yücel BODUR

Yargı Kararlarına Göre 5510 Sayılı Kanunun 56/Son Maddesi Uyarınca Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın Ölüm Aylığının Kesilmesi
Barış DUMAN

Türk ve ABD Hukukunda Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Hukuki Sorumlulukta Zararın Doğduğu An
Nevin MERAL

AB’nin Temel Dayanaklarının Parçası Olarak Azınlıkların Korunması
A.Füsun ARSAVA

Malvarlığı Üzerinde Mülkiyet, Buna Bağlı Yükümlülükler ve Ceza Hukuku Sorumluluğu
İzzet ÖZGENÇ

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 121. maddesinin Doğu Akdeniz’de Etkisi: Meis, Karaada ve Fener Adası’nın Statüsüne İlişkin Bir Değerlendirme
Uğur BAYILLIOĞLU

İdari Teşkilatta Yapılan Yeni Düzenlemelere Göre Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Görev ve Yetkiler
N. Münci ÇAKMAK

Mücbir Sebebin İdari Dava Açma Süresine Etkisi
F.Ebru GÜNDÜZ

“Usul Ekonomisi İlkesi” Çerçevesinde Türk İdari Yargılama Usulünde Sözlülük İlkesine İlişkin Bazı Değerlendirmeler
Dilşat YILMAZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 23, Sayı: 1, Ocak 2019

Sosyal Güvenlikte Eşitlik Meselesi
Kadir ARICI

Limited Şirketlerde Yan Edim Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği, Hizmet Ettiği Amaç ve Konusu
Hediye BAHAR SAYIN

Taşınmazların Birlikte Rehni (TMK m. 855)
Fahri Erdem KAŞAK / İpek GÜVENÇ

Oy Hakkında İmtiyazlı Pay Grubunun Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı
Bilge AYTUĞAR

İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi
İzzet ÖZGENÇ / İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI

Kamu Alacaklarında Haksız Çıkma Zammı Uygulaması ve Anayasa’ya Aykırılığının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Fatih SARAÇOĞLU / Rana DAYIOĞLU ERUL

İdarenin Sorumluluğunun Ortaya Çıkışı ve Temeli Müzeyyen
EROĞLU DURKAL

2017 Anayasa Değişikliğine Göre Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Cemre AKYILMAZ

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 10, Sayı: 1, 2019

Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinin Mütekabiliyet Şartına Bağlanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.6 (1) Açısından Değerlendirilmesi
İlyas ARSLAN

Coğrafi İşarete Tecavüz Niteliği Taşıyan Bazı Fiiller Hakkında -Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Bir Değerlendirme
Burçak YILDIZ

Sigortacılıkta Yeni Bir Yaklaşım: Katılım Sigortacılığı
Serdar DEMİRCİ

Türk Medeni Kanunu’na Göre Mirasçı Atama
Caner TAŞATAN

Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Hakkı Veren Sermaye Artırımları Bakımından Ortak Alacağının Şirket Sermayesine Eklenmesi
Erdem ATEŞAĞAOĞLU, Aylin ARMAĞAN

Türk ve Alman İdare Hukuku Öğretilerinde Belirsiz Hukuki Kavramlar
Julide Gül ERDEM

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Kurulan Rehinlerde Rehinli Alacaklının Tatmin Edilmesi
İdil TUNCER KAZANCI

Ek Savunma Hakkı (CMK m. 226)
Süleyman Emre ÖZDEMİR

Mehrin Türk Pozitif Hukuku Açısından Yeniden Değerlendirilmesi Gerekliliği
Ayşe Nur KILINÇ, Ahmet KILINÇ


Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Türkiye Barolar Dergisi
Yıl: 32, Sayı: 142, Mayıs-Haziran 2019

Ceza Yargılamasında Devlet Sırrı Üzerine Bir Değerlendirme
Cengiz Ozan Örs

Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m. 121)
Gökhan Yaşar Duran

Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma
Recep Doğan

Karşı Vekâlet Ücretinin Hukuki Niteliği ve Katma Değer Vergisi Karşısında Durumu
Edanur Şenyüz

Vergi Suç ve Cezalarının Etkinliği
Necat Batur

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ortak Yetkili Mahkeme ile Münhasır Yetki Sözleşmesiyle Belirlenen Mahkemenin Yetkisinin Niteliği
Orhan Emre Konuralp

Arabuluculuk Sürecinde Adli Yardım Taleplerinde Görevli Merciye
İlişkin Bir Değerlendirme

Nesibe Kurt Koca

Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi
Aziz Serkan Arslan

Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras
Yasemin Maraşlı Dinç

Avukatlık Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Bakımından Değerlendirilmesi
Ali Suphi Kurşun

Yapay Zeka ve Telif Hakkı
Mustafa Zorluel

İcra Kurulu
Aslı E. Gürbüz Usluel

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yöneticilere Sağlanan Mali Hakların Belirlenmesinde Pay Sahiplerinin Karar Sürecine Katılması (Say On Pay) ve Yabancı Hukuktaki Yasal Düzenlemeler
Deniz İpek Erdal

KKTC’de Düzenleyici işlemlerin Denetlenme(me)si Sorunu ve Buna Çözüm Yolu: İyi İdare Yasası
Can Azer

Terazi Hukuk Dergisi

Terazi Hukuk Dergisi
Sayı: 152, Nisan 2019

Fikir ve Sanat Eserlerinde Hususiyet
Çilem BAHADIR

Markanın İptalinde Uygulanacak Usule İlişkin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.26 ile Geçici m.4 Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Gizem ÇOŞĞUN

Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku’nda Çalışanların Buluşları ve Patentlenmesi
Canan KÜÇÜKALİ

Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Tasarımın Korunması
Onur SARI

Müzik Eserleri ve Müzik Eserlerinin Kullanım Alanları
Nazlı Tuba ÇATI

Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan İşletme Adı ve Aynı Esas Unsurlu Sonraki Marka
İlhami GÜNEŞ

Türk Hukuku’nda Televizyon Program Formatları
Tuğçe KARABAĞ

Fikri Mülkiyet Haklarından Doğan İhtilafların Arabuluculuk Yolu ile Çözümlenmesi Konusunda Değerlendirme
Arzu OĞUZ

Dijital Mecralarda İçerik Paylaşımı ve Telif Hakları Üzerine Bir Öneri: Yedi Adım Testi
Özgür SEMİZ

Blockchain Teknolojisi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler ve Kolaylıklar
Tuğçe TOMRUKÇU

Eser Sahipleri ve İcracı Sanatçıların Cayma Hakkı
Mustafa TOPALOĞLU

6769 s. SMK’nın 5/1 (e) Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar
Erman VATANSEVER

FSEK Kapsamında Korunan Eserlerin Eğitim-Öğretim Amacıyla Kullanımı
Hacer YILDIZ

Kanada Telif Hakları Kanunu’nda Eğitim İstisnası ile İlgili Değişiklikler
Zeynep ATİKER

Yeni Sinema Yasası Sektöre Neler Getirdi?
Lütfiye AKGÜL SU

İkinci El Satışa Konu Araçtaki Gizli Ayıptan Sorumluluk ve İspat Yükü
Mehmet Akif TUTUMLU

Basit Usule Tabi Mükelleflerin İşi Terk Halinde Kullanılmayan Belgelerinin İptali
Rüknettin KUMKALE

İhale Yönetmeliklerinde “Öngörülü” Değişiklikler
Remzi ÖZMEN

Fasikül Hukuk Dergisi

Fasikül Hukuk Dergisi
Sayı: 113, Nisan 2019

Avrupa Birliği’nin, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Çerçevesindeki İnsani Müdahale Operasyonlarından ve AİHM Kararlarından Örnekler (II)
Oğuz SANCAKDAR, Soner EMAN

Considerations on the Case of Dridi v. Germany
Efser ERDEN TÜTÜNCÜ

Ceza Hukuku Dergisi

Ceza Hukuku Dergisi
Sayı: 39, Nisan 2019

Hayâsızca Hareketler Suçu
Zeynel Temel KANGAL

Trafik Suçlarında Şüpheliden Kan Örneği Alınmasına İlişkin Alman Ceza Muhakemesi Hukukundaki Önemli Kararlar ve Türk Hukukuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler
Reşit KARAASLAN

Türk Hukukunda Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK m.243)
Nebahat KAYAER

Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m.255)
Candide ŞENTÜRK

Bulut Bilişim Bakımından Arama ve Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirliği
Özde DEREBOYLULAR

Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 24.11.2004 Tarihli ve 5 Str 239/04 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
Gözde KAZAKER

Anayasa Mahkemesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Geliştirdiği Yorum Ölçütleri
Bedirhan ERDEM


İstanbul Barosu Dergisi

İstanbul Barosu Dergisi
Cilt: 93, Sayı: 2019/2, Mart-Nisan 2019
Basım Tarihi: Nisan 2019

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi
Av. Ece Ayça EKER

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararlarının Değerlendirilmesi
Av. Nihal AKYAZICI

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri İle Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Uygulama Alanları
Av. Murat Caner ÇELEBİ

Süreli Fesihte İşçinin Kişiliğinden ve Özel Hayatından Kaynaklanan Nedenler
Ahmet SÜLEYMAN

Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Ve Zorunlu Arabuluculuk Usulü Üstüne Eleştiriler
Av. Kayhan ÖZEL

3 Mart 1924 Tarihli 431 Sayılı Kanuni Düzenlemenin Laik Hukuk Düzenine Giden Yoldaki Rolü
Av. Gülnihal PEZÜK

Avukatlık Hukuku Üzerine Bir Yayın
Av. Ali Coşkun ONĞUN

Yargı Kararları Işığında İhtirazi Kayıtla Verilen Katma Değer Vergisi Düzeltme Beyannameleri
Mustafa BALCI

Mükellef Hakları
Av. Kaan Mahmut ERDEM

Birlikte Kusur
Av. Mehlika OSMANOĞLU

Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Halka Açık Olmayan Anonim Şirketin Önemli Miktardaki Şirket Varlığının Toptan Satışı İşleminde Yönetim Kurulu Yetkisinin Tartışılması
Av. Ahmet BARUT

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları
Av. Esra KAYA

Kira Sözleşmesinin Önemli Sebeple Feshi
Av. Zeynep DÖNMEZ

Uzlaşma Kurumu
Stj. Av. Attila Murat AKSOY

I-Doser ve Suç Olabilirliği
Av. Muhammed Alparslan BUDAK

AYM ve AİHM Bireysel Başvuru Kararlarında İdari Para Cezası Rejimi
Av. Fatih ÖZDEMİR

Embriyonik ve Yetişkin Kök Hücre Uygulamalarının Etik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
Stj. Av. Melike PEKER

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un E- Spor Müsabakalarında Uygulanması
Stj. Av. Mücahit Cahar ÇAĞLAYAN

Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Uyarınca Televizyon Program Formatları Ve Marka İlişkisi
Av. Merve ÖZEL

Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Hükümlerin Avalde Uygulanmayacağına Dair İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi
Av. Öner BULUT

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Akdedilen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar Ve Çözümlemeler
Dr. Nesrin Akın SUNAY, Av. Kayhan ÖZEL

3 Mart 1924 Tarihli 431 Sayılı Kanuni Düzenlemenin Laik Hukuk Düzenine Giden Yoldaki Rolü
Av. Gülnihal PEZÜK

Avukatlık Hukuku Üzerine Bir Yayın
Av. Ali Coşkun ONĞUN

Yargı Kararları Işığında İhtirazi Kayıtla Verilen Katma Değer Vergisi Düzeltme Beyannameleri
Mustafa BALCI

Mükellef Hakları
Av. Kaan Mahmut ERDEM

Birlikte Kusur
Av. Mehlika OSMANOĞLU

Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Halka Açık Olmayan Anonim Şirketin Önemli Miktardaki Şirket Varlığının Toptan Satışı İşleminde Yönetim Kurulu Yetkisinin Tartışılması
Av. Ahmet BARUT

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları
Av. Esra KAYA

Kira Sözleşmesinin Önemli Sebeple Feshi
Av. Zeynep DÖNMEZ

Uzlaşma Kurumu
Stj. Av. Attila Murat AKSOY

I-Doser ve Suç Olabilirliği
Av. Muhammed Alparslan BUDAK

AYM ve AİHM Bireysel Başvuru Kararlarında İdari Para Cezası Rejimi
Av. Fatih ÖZDEMİR

Embriyonik ve Yetişkin Kök Hücre Uygulamalarının Etik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
Stj. Av. Melike PEKER

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un E- Spor Müsabakalarında Uygulanması
Stj. Av. Mücahit Cahar ÇAĞLAYAN

Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Uyarınca Televizyon Program Formatları Ve Marka İlişkisi
Av. Merve ÖZEL

Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Hükümlerin Avalde Uygulanmayacağına Dair İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi
Av. Öner BULUT

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Akdedilen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar Ve Çözümlemeler
Dr. Nesrin Akın SUNAY


Mersin Barosu Dergisi

Mersin Barosu Dergisi
Sayı: 43, Nisan 2019

Yerel Yönetimler: Hukuk Yoluyla Demokrasi İçin
Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU

Yerel Yönetimlerin Siyasiliği Üzerine: Türkiye’de Belediyeler ve Yerel Siyaset
Ulaş BAYRAKTAR

Başkanlık Sistemlerinde Yerel Yönetimler
Doç. Dr. İhsan KAMALAK

2019 Yerel Seçimlerinin Ezberleri ve Gerçekler
Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN


Bursa Barosu Dergisi

Bursa Barosu Dergisi
Yıl: 43, Sayı: 107, Mart 2019

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi ile Elektronik Tebligatın Kayıtlı Elektronik Postadan Farkı
Dr. Ş. Cankat TAŞKIN

2019 yılına ait HMK Limitleri
Av. Şerafettin Gökalp

Süreli İpotek
Av. Nezih Sütçü

Vekalet Ücretinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme
Yasin KÖSE

Seçim Sürecinde Siyasetçilerin İfade Özgürlüğü ve Dürüst Seçim
Av. Erol ÇİÇEK

Yasal Süresi İçinde İstenen Satış Talebinin, Bu Süre İçinde Geri Alınması Halinde, Yeniden Satış İsteyebilme Süresinin Geri Alınan (Yani Satışın Düşürüldüğü) Tarihten İtibaren 6 Ay/1 Yıl Olduğu
Av. Talih UYAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin Yeni Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Talimatı ve Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk Meselesi
Av. Yakub KIZILKAYA

Limited Şirketlerde Pay Devri
Av. Neslihan PELVAN

Aya Kim Sahip? Uzayla İlgili Yasalar Var Mı? Dış Uzayda Mülkiyet Edinilebilir Mi?
Stj. Av. Ayşe NOM

Açık Bononun İlk Tedavüle Çıktığı Anda Türk Ticaret Kanunu’nun 680. maddesinde Belirlenen Zorunlu Unsurlar İçerip İçermediğinin Tartışıldığı 12. HD’nin T. 1.12.2016, E. 2016/5645, K. 2016/24721 sayılı Karar İncelemesi
Av. Kaan Mahmut ERDEM/ Av. Deniz ERDEM

Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK 243)
Stj. Av. Yunus Emre AYTEMUR

Kolektif Hukuki Dayanışma
Stj. Av. Mustafa Berkay METİN

Bitcoin ve Kripto Paraların Hukuki Yönden Değerlendirilmesi
Av. Hilal KARAKAŞ EKER

Hukukumuzda Yeni Gündem: Konkordato Kurumu
Av. Cuma Ali YÜREKLİ

İzmir Barosu Dergisi

İzmir Barosu Dergisi
Yıl: 83, Sayı: 3, Eylül 2018
Basım Tarihi: 18 Nisan 2019

Türk Çalışma Mevzuatı Bakımından Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Statüsü Sahibi Yabancı Çocuk İşçilerin Durumuna Genel Bir Bakış
Dr. Öğr. Ü. Ayça İZMİRLİOĞLU

Türk Hukukunda Yeni Seçilen Meclisin Yetkilerini Ne Zaman Kullanmaya Başlayacağı Sorunu
Dr. Gökhan DÖNMEZ

1921 Anayasası’nın Genel Özellikleri Bağlamında Yer Yönünden Yerinden Yönetimler ve Siyasal Özerkliğin Reddi
Dr. Öğr. Ü. Serdar NARİN

Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi
Av. Berfin UYMA BULUT

Türk Hukukunda İrtibat Bürosu ve Özellikleri
Doç. Dr. Hacı KARA

Kadın Haklarında Dönüşümün Simgelerinden Biri Olarak N.T. Olayı ve “Madde 438”
Arş. Gör. Kadir Can ÖZEL

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Yeni Takip Yolu (7155 sayılı Kanun’un Düzenlemesi)
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları:
Alekseyev ve Diğerleri / Rusya Davası
B.B. / Birleşik Krallık Davası

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yıl: 31, Sayı: 141, Mart-Nisan 2019
Basım Tarihi: 28 Şubat 2019

İnancını Açıklamama Hakkı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki Din Hanesi
Berke ÖZENÇ

Avrupa Ülkelerinde Geri Çağırma Hakkı
Gonca EROL

Modern Devlet ve Uyuşturucu ABD Örneği Üzerinden Bir İnceleme
Sezgin Seymen ÇEBİ

Yabancı Ülke Ceza Mahkemelerince Verilmiş Mahkûmiyet Kararlarının Hak Yoksunlukları Bakımından Türk Hukukundaki Değeri
Hasan ELMALICA

Türk Ceza Kanununda Tefecilik Suçu
Tayfun GÜN

İrtikâp ve Rüşvet Suçları Bakımından İcbar Karinesinin Ceza Sorumluluğuna Etkisi
Recep KAHRAMAN

Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (28.02.2018 Tarih ve 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre)
Cenk AKİL

Fiili Taksim Halinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılamayacağı Yönündeki Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ş. Barış ÖZÇELİK

Önalım Hakkından Feragat ve Hakkı Kullanmaktan Vazgeçme
Pınar ALTINOK ORMANCI

Araç Çevirme Uygulaması Üzerinden Gerçekleştirilen Yolcu Taşıma Faaliyetleri Kapsamında Uber, Yolcu ve Sürücü Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği
Aydın KAYA

Bir Anglo – Amerikan Hukuku Müessesesi Olarak Cezalandırıcı Tazminatın Bazı Türk Hukuku Müesseseleri ile Mukayesesi
M. Tarık GÜLERYÜZ / Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ

Borca Katılma Sözleşmesi
Hasibe Sena AKKIŞLA

Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmesinin Yükleniciden Arsa Payı Satın Alan Üçüncü Kişilere Etkisi ve Bu Etkinin Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Gülşah Sinem AYDIN

İşyerinde Radyasyona Maruz Kalabilecek İşçiler İçin Çalışma Süreleri ve İzin Hakkı
Alptekin Burak BOYDAK

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER)

Batider
Cilt: 35, Sayı: 1, Mart 2019

Patent Box Rejimi ve Türkiye Uygulaması
Dr. Cenker GÖKER, Doçent

Türk Ticaret Kanunu ile Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nin İlgili Hükümleri Işığında Taşıma İşleri Komisyonculuğu
Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ, Doçent

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Markada Paydaşların Önalım Hakkı (SMK md. 148/3)
Dr. Vehbi Umut ERKAN, Öğr.Ü. / Dr. Selin ÖZDEN MERHACI, Öğr. Ü.

Yük Sigortalarında Yüzde On İlave Tutar
Dr. Sami AKSOY, Öğretim Üyesi

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler
Dr. Ece BAŞ SÜZEL, Öğretim Üyesi

Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak Suretiyle Haksız Rekabet (TTK m. 55.1.a.7)
Dr. Ufuk TEKİN, Araştırma Görevlisi

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde İcra ve İflâs Hukuku ile İlgili Olarak Ortaya Çıkması Muhtemel Sorunlar
Hakan HASIRCI, Araştırma Görevlisi

Teminat Senetlerinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi
Merve SARIKAYA, Araştırma Görevlisi

Kararlar
Dr. Ufuk TEKİN, Araştırma Görevlisi/ İbrahim BEKTAŞ, Araştırma Görevlisi/ Yasin Barış ÖZELCİ, Yüksek Lisans Öğrencisi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 27, Sayı: 1, Mart 2019
Basım Tarihi: Mart 2019

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Doğrudan Temin Usulü
Ümit Süleyman ÜSTÜN, Hande Sena ÇALIŞ

Nefret Suçu ve John Stuart Mill’in “Zarar Prensibi”
Mustafa YAYLALI

İdare Hukuku Açısından Avukatlık
Sırrı DÜĞER

Emlak Vergisi Özelinde Vergi Güvenlik Önlemlerinin Değerlendirilmesi
Taha Emre ÇİFTÇİ, İbrahim ORGAN

Osmanlı Hukukunda Hukuki Ehliyet Arızası Olarak Maraz-ı Mevt (Ölüm Hastalığı)
Samed ATASOY

Mülkiyet ve Zilyetlik Üzerine Düşünceler
Betül ÖZLÜK

Ticaret Şirketlerinde Ortakların Kişisel Alacaklılarının Şirkete Yöneltebilecekleri Haciz Talepleri
Çağatay Serdar ŞAHİN


Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
Sayı: 1, Mart 2019
Basım Tarihi: Mart 2019

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Temsilde Adalet İlkesi Ve “Seçim İttifakı” Düzenlemesinin Değerlendirilmesi
Taylan BARIN

Devlet Teorisinde Kuvvetler Ayrılığının Doğuşu: Locke ve Montesquieu
Ayşe ÖZKAN DUVAN

Anglosakson ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde İdarenin Yargısal Denetiminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Sırrı DÜĞER

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delillerin Disiplin Hukukunda Kullanılması
Fatma Ebru GÜNDÜZ

Danıştay Kararlarında İdarenin Kusursuz Sorumluluğunu Kaldıran Ve Azaltan Hâller
Celâl IŞIKLAR

“Tensîkât-ı Adliyye: Mahkeme-İ Temyîz” Adlı Makale Bağlamında Mehmed Ârif’in Temyiz Mahkemesi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Aslıhan NESLİ

Uluslararası Ceza Yargısının Gelişiminde Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rolü
Yasin POYRAZ, Ömer Vehip ÖNEN

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali
İsmail ŞAHİN

5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Çeklerde “Karşılıksızdır” İşlemine Sebebiyet Verilmesinin Cezai ve İdari Yaptırımları
Ayşe Nur ERSOY

5312 Sayılı Kanuna Göre Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Zararların Tazmini
Hacı KARA

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt:9, Sayı: 1, Şubat 2019

İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması
Mine Kasapoğlu Turhan

Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Kalır Mı?
Şeyma Sağdıç

Yabancıların Türkiye’de Eğitim Hizmetinde Çalışması
Gülce Gümüşlü Tunçağıl

Roma Hukukunda Materfamilias Kavramı
Duygu Tahan Orhan

Sermaye Şirketlerinin Birleşmesinde Vergi Sorumluluğu
N. Nilay Dayanç Kuzeyli

Amerikan Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuka Aykırı Delillerin Dışlanması
Metin Köse

Bir Ceza Yargılamasına Eleştirel Bakış: Yalan Tanıklık Suçu İncelemesi
Mehmet Faruk Koçak

Brüksel 1Bis Tüzüğü İle Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde Kişisel Verilerin İhlaline İlişkin Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Yetki Kuralları
Cansu Akgün Tekgül

The Supreme Court and The Attitudinal Model Revisited
İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Sayı: 173-174, Ocak-Şubat 2019

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Şekli
Aslı MAKARACI BAŞAK, Seda ÖKTEM ÇEVİK

Uluslararası Hukukta Bağlayıcı Olmayan Hukuk
Süleyman DOST

Ambalaj Atıklarının Belediyeye Teslim Yükümlülüğü Üzerine Bir Değerlendirme
Hüseyin Melih ÇAKIR

Nietzsche, Modern Devlet ve İdeoloji
Elif KÜZECİ

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK m.134)
Gökhan Yaşar DURAN

Üst Hakkının Sona Ermesi
Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR

Bina Tamamlama Sigortası
Burak PITIRLI, Esin EVSİNE PITIRLI

Opsiyon Sözleşmesi
Gülşah YILMAZ

İstanbul Barosu Dergisi

İstanbul Barosu Dergisi
Cilt: 93, Sayı: 2019/1, Ocak-Şubat 2019
Basım Tarihi: Şubat 2019

İş Hukuku Pratikleri
Av. Çelil ÇELİK

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Islah Kavramı ve Islahla Yapılamayacak İşlemler
Berkay KOÇAK

SGK’nın 5510 Sayılı Kanun’un 21 ve 23. Maddelerinden Kaynaklanan Rücu Alacaklarının Hesaplanması
Av. Orhan RÜZGAR

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedeni ve Maddi Zararlara İlişkin Davalarda Avans Faizi İstenebilir mi?
Umur KARAKAYA

Aramalı Vergi İncelemesi
Stj. Av. Bilge BİZ

Hayvan Haklarının Felsefi Temellendirmesi ve Türkiye Üzerine İnceleme
Ahmet Hakan AYLI

İdare Hukukunda Mobbing
Av. Elif Buse SATIR

Kısmi Dava Ve Belirsiz Alacak Davalarının Karşılaştırmalı Olarak Ele Alınması Ve Uygulamadaki Farklı Görüşlerin Değerlendirilmesi
Av. Murat Caner ÇELEBİ

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin İnşaatı Teslim Etmemesinin Sonuçları
Av. Kaan Mahmut ERDEM

İlkyardım ve Acil Yardım Gereken Hallerde Hekimin Hukukî Sorumluluğu
Av. Neriman ÖZDEMİR

Tüketici Hakem Heyetleri
Av. Sevda Tuğçe TURAN

Malın Alacaklılar Adi Ortaklığına Terki Sureti İle Konkordato, İflasta Engelleyici “Kanun Yoluna Başvuru”Nun Kaldırılarak, Tasfiyesi Görevinin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Verilmesi
Enver KARMIŞ

Dosyanın İşlemden Kaldırılması (HMK m. 150)
Rıza GÜNDOĞDU

Kamuya Mal Olma ve Marka Hakkının Çatışması
Stj. Av. Özgühan ÇOPUR

Ticari Davalarda Arabuluculuk
Av. Ali Turan HÜR

Kısmi Süreli Çalışmanın İş ve Soysal Güvenlik Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi
B.Kerem GÖKTAŞ

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 16, Sayı: 1, 2019
Basım Tarihi: Ocak 2019

Onarıcı Adalet Yaklaşımı ve Kavramsal Temelleri
Dr. Öğr. Üyesi Galma Akdeniz

Elektronik Tebligat – Türkiye, İsviçre, Almanya ve İngiltere Karşılaştırması
Alya Yamakoğlu & Serkan Altoprak

Yeni Siyasal Rejimin Yerel Yönetimlere Yansımaları
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

İdari Yaptırımların Yargısal Denetiminde Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi
Arş. Gör. Onur Kaplan

Boşanma Davalarında Kesin Hüküm
Fatih Karamercan

Mali Eylem Görev Gücü’nün Gönüllü Vergi Uyumuna İlişkin Prensipleri ve Türkiye’de Varlık Barışı’nın Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Alperen Asım Koruk

Uluslararası Hukuk Bakış Açısı İle Göçmen ve Mülteci Haklarına Kısa Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Semin Töner Şen

İnsan Ticareti Uluslararası Hukukun Tanımsal Çıkmazı İçerisinde Gölgelenmekte Midir?
Dr. Ekin Deniz Uzun

Birinci ve İkinci Boğaz Köprülerinden Geçiş Ücretlerinde Af
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk

Yapay Zeka Alanında Güncel Gelişmeler ve Robot Kaynaklı Zararlardan Sorumluluk
Dr. Semih Yünlü

Bir Mülkiyet Nesnesi Olarak Çatışmalar
Çevirenler: Dr. Öğr. Üyesi Galma AKDENİZ & Ezgi TABOĞLU

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Sayı: 2019/1, Ocak 2019

Multidisipliner Bir İnceleme Konusu; Hadımlaştırma (Kastrasyon)
Kudret GÜVEN

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yeniden Kiralama Yasağı
Bahar ÖCAL APAYDIN

Uluslararası Nükleer Hukuk Düzenlemeleri Çerçevesinde Türkiye’nin Nükleer Hukuk Alt Yapısına İlişkin Bir Analiz
Yasin ÖZTÜRK, Çağla DIRBALI ÖZTÜRK

Biyoetik ve Hukuk: Değerler ve Kurallar Arasında
Cinzia PICIOCCHI, Nagehan KIRKBEŞOĞLU


İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Sayı: 2019/1

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescilli Markanın Kullanılmaması ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar
Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL

Avrupa Adalet Divanının Bazı Kararları Işığında Link Vermeden Dolayı Sorumluluğun Umuma İletim Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Mustafa AKSU

Fotoğraf Sanatları Alanında Telif Hakları
Azra ARKAN SERİM

Kişilik Hakkını Oluşturan Kimi Unsurların Ticari Amaçlı İzinsiz Kullanımı
Cüneyt BELLİCAN

Avrupa Birliği Hukukunda Tescilli Tasarımın Korunması Açısından Teknik İşlevsellik Sınırlaması
Özgür Sami MEMİŞOĞLU

Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptaline İlişkin Güncel Sorunların Değerlendirilmesi
Remzi Tamer PEKDİNÇER, Gizem ÇOŞĞUN

İlaç Ruhsatlandırılması Aşamasında Veri Koruma Süresinin 6769 Sayılı SMK’nın 85. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi
Canan KÜÇÜKALİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Sayı: 17, Ocak 2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Usul İncelemesi Yaklaşımından Dönüşü ve Sözleşmenin 18. Maddesinin Geniş Yorumu: Selahattin Demirtaş Kararı Çerçevesinde Değerlendirme
Hasan TUNÇ, Murat ERDOĞAN

Macaristan’da Bireysel Başvuru Sistemi
Gizem GÜNER YAŞAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sonrası Yasama Kısıntıları
Celal IŞIKLAR

Örnek Uygulamalar ve Türk Hukuku’nda Uyar/Kaldır Kuralı
Aybike TUNÇ

Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakları
Mustafa ÜNLÜTEPE

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Sayı: 2019/1

Roma Usul Hukukunda Sistem Dışı Yargılamanın Özellikleri ve Günümüz Usul Hukuku ile Benzerlikleri
Fırat KORKMAZ

Tüketici Sözleşmelerindeki Ek Şartlar Meselesinde Haksız Şartlar ve Genel İşlem Şartları
Fırat KORKMAZ

Haksız Rekabet Düzenlemelerinin Tarihi Gelişimi ve Genişleyen Uygulama ve Koruma Alanı
Erdem AKPINAR

Eşin Aynı Cinsten Biriyle Yaşadığı Cinsel İlişkinin Bazı Boşanma Sebepleri Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkı Mert DOĞU

Adli Bilimler Dergisi

Adli Bilimler Dergisi
Sayı: 2019/1

Medyaya Yansıyan Ergenlik Dönemi İntiharları
Melike KARA, Zeynep KİSECİK ŞENGÜL, Yurdagül ERDEM

Çocuk İstismar Olaylarının Profilinin İncelenmesi: Tirajı Yüksek Ulusal Bir Gazete Üzerinden 2015-2017 Yılları
Şenay ŞERMET KAYA, Rahşan KOLUTEK, Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELİK

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Belirlenmesi
Zeynep KİSECİK ŞENGÜL, Esra DOĞAN YILMAZ, Yurdagül ERDEM

Gastrointestinal Sistem Yabancı Cisimleri: Predispozan Faktörler ve Endoskopik Tedavi
Ali Fuat Kaan GÖK

Patolojik Materyallerin Transferi ve Hukuki Önemi
İlknur BAKIR ÖZBİLEK, İ. Hamit HANCI

Dünya Nereye Koşuyor? Yeni Zelanda Neyin Fitiliydi?
İ. Hamit HANCI

Bir Katliamın Analizi
Rebia DİRİM

Sayıştay Dergisi

Sayıştay Dergisi
Sayı: 112, Ocak 2019

Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi: Zonguldak İlindeki Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
Hakan VARGÜN, Servet KILINÇASLAN

Yerel Yönetimlerde Etik Kültürün Geliştirilmesi
İbrahim AKDENİZ

Ortadoğu Ülkelerinde Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi
Barış YILDIZ , Gizem AKBULUT YILDIZ

Dış Borçların Ülke CDS Primleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Esra N. KILCI

Milenyumda BRICS-MT Ülkelerinin Sağlık Harcamaları Performansı: Yıllara Göre Karşılaştırmalı Bir Analiz
Gülnur İLGÜN, Murat KONCA , Cuma ÇAKMAK

Bütçe Hakkı Kapsamında Türkiye’de Ödenek Aktarmalarının Değerlendirilmesi
Halis KIRAL , Tekin AKDEMİR

Global Governance: Economic Growth and Income Distribution
Murat BİNAY, Nesrin ATALAY

Sayıştay Kararları

Yargıtay Dergisi

Yargıtay Dergisi
Cilt: 45, Sayı: 1, Ocak 2019

Anayasa Hükümleri Çerçevesinde Ceza Davalarında Vicdani Kanaat ve Temyiz İncelemesi
Doç. Dr. İbrahim Şahbaz

İkale Akdinin İşe İade Davalarına Etkisi
Doç. Dr. Ertuğrul Yuvalı, Av. Burhan Mert Özarabacı

Yarı Başkanlık Hükûmet Sistemi Örneği Olarak; Fransa
Dr. Mustafa Atalan

17’inci Yüzyıl Kadı Sicillerine Göre Patrikler Bağlamında Ermenilerin Hukuki Statüsü
Dr. Ahmet Kılınç

Farklı Neviden Fikri İçtimanın Ceza Adaletine Zarar Veren Sonuçlarına İlişkin Değerlendirmeler
Dr. Ekrem Çetintürk

Markaya Tecavüz İle Suçlananın Savunmaları Ve Tescilli Bir Hakka Dayanması
Hâkim İlhami Güneş


Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yıl: 31, Sayı: 140, Ocak-Şubat 2019
Basım Tarihi: 28 Aralık 2018

Modern Hukukun Belirlenmesi Serüveni Üzerine Bir Deneme
Semih Batur KAYA

Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri
Ayşegül KULA

İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile Giderilmesi
Mehmet KARAARSLAN

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası
Seyhan SELÇUK

TFF Tahkim Kurulu Yargılamasının Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
Fatih GÜNDOĞDU

Avrupa Birliği İçerisinde Yargı Kararlarının Serbest Dolaşımı: Sınır Ötesi Takiplerde Banka Hesaplarının İhtiyati Haczine Yönelik Avrupa Kararı Prosedürü
Hilal ÜNAL KAYA

Mahkeme Kararına Dayanmayan Ad ve Soyadı Değişiklikleri (Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 8 Hükmüne Bir Bakış)
Arif Barış ÖZBİLEN

Zararın Birliği İlkesi ve Sonuçları
İbrahim GÜL

Tıbbi Konsültasyon ve Kusurun Paylaştırılması Sorunu
Yakup KORKMAZ

Ticari İşlerde Faiz ve Yargıtay Uygulaması
Yasemin YÜCESOY YILMAZ

6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Hükümleri Işığında Çekte “Düzenlenme Yeri” ve “İbraz Süresi” Kavramları Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler
Sercan UÇAR

“Alternatif” Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu (Arabuluculuk) Aracılığıyla “Alternatif” İş Hukukuna Doğru
Kadriye BAKIRCI

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Kurumun İşverene Rücu Hakkı
Özgür OĞUZTürkiye’deki Hukuk Fakültelerinin Listesi

Türkiye’de kaç tane hukuk fakültesi var?
Hangi hukuk fakültelerini tercih edebilirim?
Vakıf / Özel Hukuk Fakülteleri nerelerde?
Kıbrıs’ta (KKTC) bulunan hukuk fakülteleri hangileridir?
Hangi üniversitelerde ikinci öğretim hukuk eğitimi var?
Ücretsiz (devlet) hukuk fakülteleri hangi şehirlerdedir?


Özel Hukuk Fakültelerinin Ücretleri

Özel / vakıf üniversitelerini tercih etmeyi mi düşünüyorsun?
Özel hukuk fakültelerinin yıllık ücreti ne kadar?
Kıbrıs’ta (KKTC) bulunan özel üniversiteler hangileri? Ücreti ne kadar?


Hukuk Etkinlikleri

Tercih etmeyi düşündüğün şehirde / hukuk fakültesinde hangi akademik etkinlikler düzenleniyor?
En iyi hukuk fakülteleri hangileridir sorusuna cevap olabilecek nitelikte akademik etkinlikler listesi


En İyi – En Kaliteli Hukuk Fakültesi

Türkiye’nin en iyi hukuk fakültesi hangisidir?
En kaliteli hukuk fakültesi hangi üniversitede?
Hangi üniversiede kaç profesör var?
Profesörü olmayan hukuk fakültesi?
En başarılı hukuk fakültesi nasıl belirlenir?
En yüksek puanlı hukuk fakülteleri?


Hukuk Fakültelerinin Taban Puanları

Hukuk fakültelerinin taban puanları
Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları
En yüksek puanlı hukuk fakültesi hangisidir?
En düşük puanlı hukuk fakültesi hangisidir?
Hukuk kazanmak için kaç puan gereklidir?
Hangi şehirlerde hukuk fakültesi bulunmaktadır?


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir